STORNO PODMIENKY KURZOV

 

Storno podmienky kurzov a podujatí

platné od 1.3.2019.

Keďže počet účastníkov každého kurzu/podujatia organizovaného platformou Kurzy fotografovania je vždy limitovaný, pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť zálohu – spravidla vo výške 30 až 50€. Až úhradou príslušnej zálohy je miesto na kurze/podujatí záväzne rezervované.

V prípade nutnosti zrušenia rezervácie kurzu organizovaného v Kurzoch fotografovania alebo požiadavkou na presun rezervácie na iný termín zo strany objednávateľa kurzu (účastníka kurzu) sa uplatňujú nasledovné storno podmienky:

 

  • ZRUŠENIE ÚČASTI VIAC AKO 10 DNÍ pred konaním kurzu – vrátenie 100% z uhradenej zálohy/celej sumy za kurz/podujatie. Druhou možnosťou je presun zálohy na nový termín kurzu.
  • ZRUŠENIE ÚČASTI 10 – 4 DNI pred konaním kurzu – zaplatená záloha za kurz nebude vrátená, avšak ak už účastník uhradil celú sumu za kurz, odpočíta sa mu len suma zodpovedajúca zálohe (teda 30 až 50€ podľa typu kurzu), zvyšok peňazí mu bude vrátený na účet, z ktorého bol kurz uhradený. V prípade požiadavky presunu rezervácie na nový termín kurzu bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške zálohy za kurz (teda 30 až 50€ podľa typu kurzu).
  • ZRUŠENIE ÚČASTI 3 A MENEJ DNÍ pred konaním kurzu – vrátenie 0% celej sumy za kurz.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ

PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti

FOTO – ELIÁŠ, s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991

Zb. Obchodný zákonník.

Základné ustanovenia a pojmy
Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami:
Spoločnosť FOTO – ELIÁŠ, s.r.o., IČO: 51233037, so sídlom Němcovej 8, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Košice I, vložka číslo: 42791/V (ďalej len Spoločnosť), poskytuje služby v oblasti vzdelávania vo fotografii a v oblastiach s ňou súvisiacich, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.
a
Účastníkom kurzu – právnická alebo fyzická osoba identifikovaná údajmi v prihlasovacom formulári (ďalej ako „Účastník“) riadne vyplnenom a odoslanom prostredníctvom webovej stránky www.kurzyfotografovania.sk alebo www.fotokurzy-kosice.sk.


Kurz – odplatná výučba a poskytovanie služieb s tým spojených, praktické cvičenia odborných zručností pri fotografovaní, ktoré môžu byť rozšírené o poskytnutie doplnkových služieb.

Prihlásenie
Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzu vzniká na základe odoslanej objednávky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek účastníka je 12 rokov. Pre prihlásenie maloletého účastníka (menej ako 15 rokov) je podmienkou vyplnenie a odoslanie prihlášky rodičom, resp. právnym zástupcom maloletého.

Platba
Platbu za kurz je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej Sporiteľne.
Splatnosť úhrady za kurz je určená vo faktúre.
Číslo účtu Spoločnosti v Slovenskej Sporiteľni v tvare IBAN: SK4809000000005159420894, variabilný symbol pri platbe tvorí spravidla číslo objednávky.

Rezervácia miesta na skupinovom kurze
Rezervácia miesta na kurze je platná v momente prijatia zálohovej platby na účet Spoločnosti. V prípade naplnenia kapacít kurzu má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného účastníka alebo nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania kurzu.

Individuálna forma kurzu – podmienky konania
Kurz podľa individuálnych požiadaviek Účastníka sa môže konať iba na základe riadne vyplnenej a odoslanej prihlášky. Predmetom individuálnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom sú obsahová náplň kurzu a termín, čas, miesto konania. 

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť konanie individuálneho kurzu, prihlášku zrušiť a vrátiť uhradené kurzovné, ak: 
- fotovýbava Účastníka nezodpovedá nárokom a požiadavkám pre požadovaný obsah kurzu 
- úroveň znalostí Účastníka nedáva záruku že bude dodržaný požadovaný obsah kurzu 
- s ohľadom na požiadavky Účastníka, napriek snahe lektora, by priebeh kurzu nesplnil očakávanie Účastníka 
- Účastník napriek odborným argumentom lektora trvá na svojich nesplniteľných požiadavkách 
- Účastník napriek snahe dohodnúť sa na inej téme, rozsahu, alebo zapožičaní adekvátnej fotovýbavy neakceptuje odborné rady lektora

Garancia spokojnosti s fotokurzom 
Spoločnosť účastníkovi kurzu garantuje, že ak účastník kurzu počas prvých 60 minút (1 hodina) prejaví nespokojnosť s kvalitou kurzu alebo profesnými znalosťami lektora a túto nespokojnosť jasne odkomunikuje s lektorom, bude účastníkovi vrátených 100% platby za kurz.

Zmena a zrušenie termínu kurzu
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť či zrušiť termín plánovaného skupinového kurzu v prípade, ak sa na kurz neprihlási dostatočný počet účastníkov. Spoločnosť bude o zmene/zrušení kurzu informovať prihlásených účastníkov mimimálne 24 hodín vopred. 
V prípade zmeny termínu kurzu bude úhrada prihláseného uchádzača prenesená na nový termín – avšak iba v prípade, že mu nový termín kurzu vyhovuje. Ak prihlásenému uchádzačovi nový termín nevyhovuje, Spoločnosť mu okamžite vráti 100% platby späť prevodom na účet. Rovnako v prípade zrušenia kurzu Spoločnosť okamžite vráti platbu uchádzačovi prevodom na účet.

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze
Prihlásený uchádzač môže svoju účasť na kurze zrušiť písomne (e-mailom) alebo telefonicky. Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:
ZRUŠENIE ÚČASTI VIAC AKO 10 DNÍ pred konaním kurzu – vrátenie 100% z uhradenej zálohy/celej sumy za kurz/podujatie. Druhou možnosťou je presun zálohy na nový termín kurzu.
ZRUŠENIE ÚČASTI 10 – 4 DNI pred konaním kurzu – zaplatená záloha za kurz nebude vrátená, avšak ak už účastník uhradil celú sumu za kurz, odpočíta sa mu len suma zodpovedajúca zálohe (teda 30 až 50€ podľa typu kurzu), zvyšok peňazí mu bude vrátený na účet, z ktorého bol kurz uhradený. V prípade požiadavky presunu rezervácie na nový termín kurzu bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške zálohy za kurz (teda 30 až 50€ podľa typu kurzu).
ZRUŠENIE ÚČASTI 3 A MENEJ DNÍ pred konaním kurzu – vrátenie 0% celej sumy za kurz.

Neúčasť na kurze
V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednaný kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu (účastník sa na kurz dostaví po stanovenom začiatku kurzu alebo odíde z kurzu pred jeho ukončením), nevzniká účastníkovi nárok na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.

Organizačné zmeny
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena miesta konania kurzu, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadné zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené telefonicky alebo e-mailom.
Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú účastníci so skôr uhradenou zálohou. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

Darčekové poukazy
Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia Darčekového poukazu na svoje produkty (kurzy) objednávateľom (zákazník) pre tretiu stranu (účastník). Darčekový poukaz je po objednaní odoslaný buď zákazníkovi alebo účastníkovi podľa výberu zákazníka v elektronickej podobe vo formáte PDF pripravený na tlač..

Platnosť darčekového poukazu
Platnosť darčekového poukazu v závislosti od typu akcie alebo ponuky je 12 mesiacov od dátumu nákupu.

Vrátenie alebo stornovanie darčekového poukazu
Darčekový poukaz je možné stornovať alebo vrátiť najneskôr 2 mesiace od dátumu nákupu za predpokladu dodržania ostatných pravidiel o stornovaní účasti na kurze. Platba za darčekový poukaz môže byť vrátená iba zákazníkovi, nie účastníkovi.

Zvýhodnené a akciové ceny kurzov a rôzne formy zľavových kupónov
Spoločnosť na svoje aktivity (kurzy) ponúka zľavy a akcie s možnosťou nákupu za zvýhodnenú cenu. Rovnako tak spoločnosť vydáva a akceptuje zľavové, či darčekové poukazy (kupóny) získané zákazníkom za nákup napr. fotografického vybavenia u rôznych predajcov fototechniky. Žiadnu zo zľavnených, kupónových alebo darčekových akcií nie je možné kombinovať s inou zľavovou, kupónovou alebo darčekovou akciou. Zvýhodnené a akciové ceny kurzov nie je možné kumulovať. Ak existuje možnosť výberu z viacerých cenových akcií alebo zvýhodnení, zákazníkovi alebo účastníkovi je vždy započítaná najvýhodnejšia akciová ponuka alebo cenové zvýhodnenie.

Platnosť zľavových kupónov
Maximálna platnosť kupónu je vždy uvedená na poukaze. V závislosti od typu kurzu je dĺžka platnosti poukazu 6-12 mesiacov.

Predĺženie platnosti zľavových kupónov
Podmienkou predĺženia platnosti zľavového kupónu je včasná a pravidelná komunikácia ohľadom termínov kurzov so Spoločnosťou. Za včasnú komunikáciu sa považuje doba minimálne 30 dní pred skončením platnosti kupónu. Platnosť zľavového kupónu môže byť predĺžená z nasledujúcich dôvodov:
Spoločnosti nebolo umožnené uskutočniť plánovaný kurz, napr. kvôli nedostatku prihlásených účastníkov. Kurz bol z uvedených príčin presunutý na iný termín.
Spoločnosti nebolo umožnené uskutočniť plánovaný kurz z dôvodu nepredpokladaných technických príčin. Kurz bol z uvedených príčin presunutý na iný termín.
Zľavový kupón nebude predĺžený v prípade, že Spoločnosť účastníkovi poskytla počas trvania platnosti kupónu dostatočné množstvo termínov na absolvovanie kurzu. Za dostatočné množstvo sa považuje počet uskutočnených kurzov prevyšujúci počet presunutých termínov kurzu.
Ak účastník nemohol absolvovať kurz z osobných, zdravotných alebo iných príčin nesúvisiacich s aktivitami Spoločnosti, platnosť kupónu nebude predĺžená.
Termín platnosti zľavového kupónu po platnosti bez hore uvedených príčin nebude Spoločnosťou predĺžený.

Zapožičanie fotoaparátu počas konania kurzu
Predmetom zapožičania je fotoaparát s doplnkovou výbavou (ak nie je dohodnuté inak): objektív, pamäťová karta, plne nabitý akumulátor, popruh. Typ prístroja podlieha výberu Účastníka z aktuálnej ponuky Spoločnosti (ďalej len ako fotoaparát). 
Fotoaparát je vo výhradnom vlastníctve Spoločnosti, vlastnícky vzťah neprechádza na Účastníka.  Doba zapožičania sa viaže výhradne na trvanie kurzu, pre ktorý si Účastník fotoaparát zapožičiava.  Prevzatím fotoaparátu, po dobu zapožičania prechádza riziko škody a odcudzenia veci na Účastníka. 

Účastník pri preberaní fotoaparátu prehlasuje, že: 
- skontroloval úplnosť výbavy a funkčnosť fotoaparátu 
- bude počas trvania kurzu používať fotoaparát iba podľa pokynov lektora kurzu 
- bude s fotoaparátom zaobchádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu ani z nedbanlivosti 
- neponechá fotoaparát bez dozoru 
- v prípade odcudzenia uhradí Spoločnosti škodu v plnej výške 
- v prípade poškodenia uhradí Spoločnosti cenu opravy v plnej výške 
- sa zoznámil s týmito podmienkami zapožičania, porozumel ich obsahu a zaväzuje sa plniť

Zodpovednosť za straty na majetku
Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok.

Zodpovednosť za škodu
Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.  Účastníkovi nie je dovolené vynášať z priestorov Spoločnosti žiaden materiál, technické vybavenie a iné propierty patriace Spoločnosti.

Ochrana osobných údajov
Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 10 rokov od jeho ukončenia.
Získané osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na Vaše otázky, alebo na to, aby sme Vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie vašej objednávky a/alebo požiadavky. Spoločnosť FOTO – ELIÁŠ, s. r. o. sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné informácie neodovzdá tretej strane bez vášho dovolenia.

Veková hranica
Osoba mladšia ako 16 rokov nesmie zasielať spoločnosti FOTO – ELIÁŠ s. r. o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie tejto stránky, poskytovaných služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča/ov alebo právneho/ych zástupcu/ov.

Použitie vytvorených diel
Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti súhlas na použitie účastníkových diel, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely Spoločnosti na webovej stránke
Zároveň sa účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených  účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov Spoločnosti.
Verejné použitie diela je možné iba s písomným súhlasom Spoločnosti.

Zhotovovanie záznamu na kurzoch a podujatiach Spoločnosti
Na kurzoch a podujatiach Spoločnosti sú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom následnej prezentácie a propagácie činnosti Spoločnosti FOTO – ELIÁŠ s.r.o. (Kurzy fotografovania). Vstupom na podujatie účastník súhlasí so spracovaním súvisiacich osobných údajov po dobu 10 rokov.

 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2019.